תקנון

 

השימוש באתר  www.ylv.co.il ובתכנים המוצגים בו (להלן: "האתר" ו/או "התוכן" בהתאמה) יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש שלהלן ("התנאים"). אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים.

התנאים יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין אופק לתעסוקה מעברים בעמק (ע.ר.) מס' 58-021393-2 (להלן: "בעלת האתר").

התנאים מסדירים את היחסים בין בעלת האתר לבין הגולשים באתר, ובכפוף להם תוכל, בין היתר, לאתר ולקבל מידע בנושאים שונים באתר (להלן: "השירותים") וכן להרשם לאתר ובכפוף לתנאים לפרסם כרטיס עסק תלת קטגוריית "עסקים בעמק" (להלן: "שירותי הפרסום").

במסגרת התנאים "גולש/ת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

כללי

1.גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים ו/או בשירותי הפרסום מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאים. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הפרסום לכל מטרה שהיא. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר.

2.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.

3.האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שלו ו/או את סיסמתו האישית.

4.אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של בעלת האתר או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של בעלת האתר.

רישום ושימוש בשירותי הפרסום

5. בכוונת בעלת האתר להציע שירותי פרסום באתר. גולשים המעוניינים בשימוש בשירותי הפרסום, אשר מקום העסק שלהם נמצא באזור הצפון (אזור חיוג 04) יכולים להירשם כמנויים לאתר. מובהר כי לבעלת האתר שמורה הזכות בכל עת לשנות את התנאי המקדים בדבר מקום העסק, להרחיב או לצמצם את האזור שעסקים מתחומו יוכלו להירשם כמנויים לאתר, וכי חצי שנה לאחר מועד תנאי שימוש אלה תבחן בעלת האתר את האפשרות לצמצם את האזור לתחומי שלושת המועצות האזוריות שבהן פועלת בעלת האתר (מועצה אזורית עמק יזרעאל, מועצה אזורית מגידו ומועצה אזורית זבולון). הרישום יקנה למנוי, בין היתר, את האפשרות לפרסם כרטיס עסק תחת עמוד "עסקים בעמקים" באתר, גישה לאזורים באתר המוגדרים למנויים בלבד, לעדכן את פרטי העסק של המנוי ועוד. כחלק מתהליך הרישום, יידרש הגולש המבקש להירשם כמנוי, לבחור סיסמא ושם משתמש (להלן: "שם משתמש"). במהלך הליך הרישום ולאחריו מתחייב המנוי:

• לספק בכל מקום באתר בו הנו נדרש לכך, מידע מדויק, מלא ומעודכן.

• לספק כתובת דואר אלקטרוני תקפה.

• לעדכן את בעלת האתר בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על אודות המנוי.

6.כחלק מתהליך הרישום, יידרש בעל המנוי לבחור מסלול מבין המסלולים המוצעים, ולשלם את התמורה בהתאם למסלול הנבחר באמצעות paypal, על ידי שימוש בחשבונו של המנוי או באמצעות כרטיס אשראי דרך מערכת הסליקה של paypal, והכל בהתאם להנחיות המופיעות באתר.

7.מובהר בזאת כי על הגולשים יחולו התנאים הבאים:

א.אין לבחור או להשתמש בשם משתמש של אדם אחר באופן העלול להטעות או בכוונה להתחזות אליו.

ב.בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר שם משתמש אשר היא סבורה כי הוא אינו הולם, כי הוא עלול להטעות ו/או לפגוע.

ג.בנוסף, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לבעלת האתר בתנאים ו/או על פי כל דין, בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא וללא סיבה, שלא לאשר ו/או לבטל את רישומו של גולש כמנוי לאתר. היה ולא אושר רישומו של גולש כמנוי לאתר או בוטל מנוי לאתר שלא עקב הפרה של הגולש את התנאים כאמור בסעיף 10 להלן, תשיב בעלת האתר למנוי כל סכום ששולם על ידו בגין התקופה שלאחר ביטול המנוי לאתר.

 

הפרת ההתחייבויות המפורטות בסעיף זה ובסעיף  5  לעיל, ובכלל זה - מסירת מידע מוטעה, עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר והגשת תלונה במשטרת ישראל, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת לבעלת האתר על פי כל דין.

 

8.המנוי יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, וישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. בעלת האתר לא תשא באחריות לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במנוי.

9.הרישום לאתר ניתן לביטול על ידי המנוי בכל עת בהודעה בכתב לבעלת האתר.

10.לבעלת האתר הזכות לבטל מנוי באופן מיידי בכל מקרה של אי עמידה בתנאים הקבועים בתנאי השימוש, ללא הודעה על כך למנוי וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לבעלת האתר על פי דין ו/או התנאים.

11.בעלי מנוי הרשומים כחברים באחת מקבוצות המניפה שמקיימת בעלת האתר יהיו זכאים לפרסם את כרטיס העסק שלהם גם תחת עמודי "נטוורקינג מניפה" באתר וזאת נוסף על הפרסום תחת "עסקים בעמקים".

12.המנוי יישאר בתוקף למשך תקופה בהתאם למסלול שבחר. עם סיום התקופה יקבל המנוי הודעה לכתובת האימייל שסיפק בעת הרישום המציע לו לחדש את המנוי לתקופה נוספת באותו מסלול או במסלול אחר בו ייבחר. היה ולא יבחר המנוי לחדש את רישומו ולשלם את התמורה בגין החידוש, יוסר כרטיס העסק של המנוי מהאתר והמנוי יבוטל.

13.בעלת האתר פועלת כל העת לשיפור והרחבת השירותים המוצעים באתר. במסגרת זו מתכננת בעלת האתר לאפשר פרסום הטבות אותן יציעו מנויים הרשומים באתר. עם השלמת הקמת מועדון ההטבות באתר, תשלח בעלת האתר הודעה לכתובת האימייל שסיפק המנוי בעת הרישום עם פרטים נוספים. בנוסף עתידה בעלת האתר לפתוח "רשימת ספקים" המיועדות לשימושם של מועצות, אירגונים וחברות המעוניינים בקבלת שירותים ומוצרים מספקים איכותיים מאזורי העמקים בהם פועלת בעלת האתר. ההצטרפות לרשימת הספקים תעשה לבקשת מנוי ובאישור בעלת האתר, אישור שיינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר. אין כל התחייבות מצד בעלת האתר לכלול מנוי ברשימת הספקים, והצטרפות לרשימת הספקים אינה כלולה בשירותי הפרסום להם זכאי המנוי במסגרת איזה מהמסלולים המוצעים באתר.

קניין רוחני

14.זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של בעלת האתר ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לבעלת האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, בעלת האתר הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו - למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת בעלת האתר.

למניעת ספק, מובהר בזה, כי בעלת האתר אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

הגבלת אחריות

15.בעלת האתר אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבים או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל בעלת האתר, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

16.אספקת השירותים ע"י בעלת האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ובעלת האתר אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

17.בעלת האתר אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר ובשירותים המוצעים והנכללים בו.

18.בעלת האתר אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה משימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או השירותים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.

19.בעלת האתר אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר. בעלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

20.כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

21.במידה והגולשים יתקשרו עם גורמים שלישיים אותם הכירו או להם נחשפו דרך האתר ו/או השירותים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין הגורמים השלישיים, ובעלת האתר לא תהא צד להתקשרות. בעלת האתר אינה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שיהיו לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.

22.לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי בעלת האתר בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד בעלת האתר ו/או כנגד מי מטעמה.

23.בעלת האתר אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מן ובקשר לשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

24.היה ובעלת האתר ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על בעלת האתר.

25.בשום נסיבות לא תחול על בעלת האתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר ושירות שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לבעלת האתר או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

הגנת הפרטיות

26.הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שבעלת האתר תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. בעלת האתר רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של בעלת האתר.

27.בעלת האתר מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין בעלת האתר, ו/או במקרה של הפרת התנאים ע"י הגולש, ו/או במקרה שבעלת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של בעלת האתר עם צד שלישי כלשהו.

28.בגלישה באתר ובשימוש בשירותים הינך מאשר כי ידוע לך שהפרטים האישיים שיימסרו על ידך, ככל שימסרו, יאוכסנו במאגר מידע המנוהל כדין על ידי בעלת האתר, אלא אם נאמר אחרת. בנוסף, הינך מסכים כי בעלת האתר תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת האימייל שלך. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב לבעלת האתר.


ניתוק, הפסקה ושינויים

29.בעלת האתר רשאית להסיר תכנים ו/או שירותים מהאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים.

כמו כן רשאית בעלת האתר לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

30.אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על בעלת האתר אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.

31.בעלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הצהרות והתחייבויות הגולשים

32.בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי בעלת האתר כדלקמן:

·כי הוא בן 18 לפחות, או שהוא מתחת לגיל 18 ויידע את הוריו בדבר הרשמתו לאתר, קיבל את הסכמתם לכך, וכי הן הגולש והן הוריו הסכימו לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.

·לא להשתמש בשירותים לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;

·להשתמש בשירותים בהתאם לתנאים, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו, מעת לעת, ע"י בעלת האתר;

·לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995;

·לשמור בסוד ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל שיימסרו לו כאלה על ידי בעלת האתר, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לו ע"י בעלת האתר, אלא אם קיבל את הסכמת בעלת האתר לכך, מראש ובכתב.

33.גולש שינהג בניגוד לאיזו מהתחייבויותיו כמפורט לעיל - יחסם, ובעלת האתר תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי בעלת האתר ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

34.הגולש יפצה וישפה את בעלת האתר מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לבעלת האתר ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לשימוש שעשה הגולש באתר ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתה הראשונה של בעלת האתר, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי בעלת האתר בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר והשימוש בשירותים האמורים.

הדין החל וסמכות שיפוט

35.דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז צפון בלבד.